ผสอขาวถามนายกฯ ทนท เรองท นายชวนตองการใหนำองคประชมเขารวมประชมใหครบ หากตองการใหกฎหมายสำคญผานการพจารณาของสภา วา
นายกฯว่าไง สภาฯไทยล่มถี่ | มุมการเมือง | 7 ก.พ. 66

นายกฯว่าไง สภาฯไทยล่มถี่ | มุมการเมือง | 7 ก.พ. 66

นายกฯว่าไง สภาฯไทยล่มถี่ | มุมการเมือง | 7 ก.พ. 66

นายกฯว่าไง สภาฯไทยล่มถี่ | มุมการเมือง | 7 ก.พ. 66

นายกฯว่าไง สภาฯไทยล่มถี่ | มุมการเมือง | 7 ก.พ. 66

นายกฯว่าไง สภาฯไทยล่มถี่ | มุมการเมือง | 7 ก.พ. 66
นายกฯว่าไง สภาฯไทยล่มถี่ | มุมการเมือง | 7 ก.พ. 66
  • 2023-02-07 16:31:06 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 313
  • ความคิดเห็น 0
  • โดย: Thai PBS
ผู้สื่อข่าวถามนายกฯ ทันที เรื่องที่ นายชวนต้องการให้นำองค์ประชุมเข้าร่วมประชุมให้ครบ หากต้องการให้กฎหมายสำคัญผ่านการพิจารณาของสภา ว่า ...Ads Links by Easy Branches
Play online games for free at games.easybranches.com

Guest Post Services Domain Authority 66 www.easybranches.com/contribute
  • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
  • นายกฯว่าไง สภาฯไทยล่มถี่ | มุมการเมือง | 7 ก.พ. 66

“การเมืองไม่มีคำว่าเนรคุณ”
“การเมืองไม่มีคำว่าเนรคุณ”
  • 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  • 512
ADVERTISING

Easy Branches Worldwide Network provide the possibility and allows You to contribute Your Guest Post on different websites and languages, pointed to any City or Country

Place Guest Post
Banner advertising on easybranches networkads by Easy Branches